Bài tập tổng hợp tiếng trung

Bài tập tổng hợp tiếng trung

IV.chọn đáp án ABCD giải thích đúng nghĩa từ gạch chân:
31.这 里 买 的 东 西 价 钱 很 公道
A.有 道 理 B.贵 C.便宜 D.合理
32.他 才 十岁, 做 这 些 家 务 太 吃力
A.困难 B.用力 C.轻松 D.勇敢
33.老 阮, 改天 到 我 家 去 坐坐
A.今天 B.以后 C.明天 D.后天
34.这些 水 果 变质 了, 不 能 吃.
A.坏了 B.沒 有 熟 C.质量 不好 D.太凉了
35.这 个 青 年 长 得 很 结实.
A.健康 B.虛弱 C.高大 D.瘦小
36.刚来 这 个陌生 城市 的 时 候, 一 切 都 让 我 感 到 不适应
A.繁荣 B.熟悉 C.不繁荣 D.不熟悉
37.我 常 跟 他 打 交 道, 他真 是 个 厉害 的 人 呀!
A.打架 B.一起工作 C.聊天 D.有来往
38.他 对吃喝的东西特別讲究
A.认真 B.重视 C.不 注意 D.愛 讲究
39.这是 我 的 一 点 小 心意, 请 你 务必 收 下
A.一定 B.不用 C.最好 D.可以
40.他 一 点儿 都 不 在乎 別 人 对 他 的 看 法.
A.听从 B. 关心 C.了解 D.同意

V.đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi:
汉字 是 世 界 上 最 古 老 的 文 字之一, 它 是记录汉语 的文 字. 汉字 以 象形字 为 基础, 型, 音, 义结 合 于一 体, 成 为 一种 独 特 方 坱 形 的 表意 体 系 的汉字.
汉字起 源于图画, 经 过 三 千 多 年 的 演 变, 在 形体 上 逐 漸 由 图 画 变 为 像 征, 由 复杂 变 为简 单.
汉字 大 约 有 六 万 多 个, 常 用 字 有 三 千 左 右.
中 国 有 十 几亿 人 使 用汉字, 汉字 被成 功 地 输 入 到 电 脑 中, 汉字
输 入 也 越来越 方 便. 世 界 上学习汉 语 的 人 越来越 多, 展 示 了汉字 的广阔 前景. 但汉字还存在难读, 难 写, 难 记 的 问 题, 进 一 步 简化汉字 將 是汉字 改 革 的 重 要 任 务.
41. 汉字 的 独 特 之 处 是什么?
A. 最 古 老 的 文 字
B.是 记 录汉语 的 文 字
C.是 象 形 字
D.是 方 块 形 的 表意 体 系 文 字
42. 汉字 的 主 要 演 变 过 程 是:
A.由 甲 骨文 变 成 方块 字
B.由 图 画 变 为 笔 划, 由 象 形 变 为 象 征.
C.由 形 图 画 变 成 稭体, 再 到 宋 体
D.由 繁 体 改 变 为 简 化 題 字
43.常 用汉字 约 有 多 少 个?
A. 三 千 个
B.一 千 个
C.三 万 个
D.两 千 个
44. 汉字 存 在 的主 要 问 题 是什么?
A. 难 读, 难 写, 难 记
B.发 音 与 字 形 沒 有关 系
C.笔 划 太 多, 记 不 住
D.不 美关
45. 汉字 改 革 的 主 要 任 务 是:
A.进 一 步 简 化
B.用拼音 字 母 推广普通 话
C.输 入 电 脑 中
D.用 拉 丁 字 母 代 替

VI.chọn đáp án ABCD điền trống:
(一), 用 新 米 做 饭 前, (46) 淘 洗 几 下 就 行, 因 为 米 中 的 维 生 和 矿 物 质 大 部 分 含 于 米 粒 (47) 层. 实 验 证 明, 米 (48) 淘 洗 两 次 以 后, 维 生 素 的 (49) 为 40%, 矿 物 质 为 15%, 蛋 白 质 为 10%. 由 此 看来, 米 淘 洗 次 数 越 (50), 淘 洗 时 越 用 力 越 不 好.
46. A. 适意 B. 适 当 C. 适 合 D. 适 应
47. A.内 B.上 C. 外 D.里
48. A.被 B.把 C.让 D.叫
49. A.増 加 B.減 轻 C.缩 小 D. 损 失
50. A.多 B.少 C.勤 D.大
(二), 望 子 成 龙 使 每 一 位 家 长 的 心 愿, 因 此, 许 多 家 长 (51) 注 意 孩 子 的 智 商 发 展, 花 很 多 钱 进 行 (52) 投资, 好 像 学 习好 就 一 定 能 有 好 工 作, 一 定 能 (53) 大 钱. 其 实, 真 正 决 定 一 个 人 能 不 能学 好, 在 社 会 上 能 不 能 (54) 的 关 健 因 素 并 不 (55) 智 力 水 平, 还 有 非 智 力 因 素, 也 就 是 情 商.
51. A.只 B.也 C. 还 D.不
52. A.体 力 B.智 力 C.智 慧 D.建 设
53. A.造 B.产 C.歉 D.花
54. A.成 就 B.成 功 C.成绩 D.成 果
55.只 是 B.有 C.能 有 D.提 高

VII.chỉ ra lỗi sai trong các câu sau:
56.出 国 留 学 是 大 事, 我 得 考 虑 一 考虑.
A B C D
57.他 喝 酒 喝 得 脸 通 红 通 红.
A B C D
58.老 李 沒 上 过 大 学, 能 取 得 这 样 的 成绩, 拿 他 来 说, 并 不 容 易.
A B C D
59.家 里 只 剩 下 爷 爷 和 孩 子 俩个 人 了.
A B C D
60.全 北 京 都 在 为了 办 好 2008 奥 运 会 而 努 力.
A B C D
61.从 毕 业 到 现 在, 他 一直 在 这 家 公 司 了.
A B C D
62.你 们 明 天 沒 有 上课 了 吗?
A B C D
63.今 天 参 观 展 览 人 很 多.
A B C D
64.无 论 谁 当 班 长, 我 就 赞 成.
A B C D
65.只 要 努 力, 多 听 多 说, 你 才 一 定 能 学 好 汉 语 .
A B C D

VIII,xác định từ tính của các từ sau:
66.儿 子 已 经 18岁 了, 咱 们 再 也 左 右 不 了 他 了, 就 随他 去 吧.
A.名词 B. 动 词 C.数词 D.形容词
67.明 天 小 刘 要 去 参 加 公 司 的 面试 了.
A. 动 词 B.形容词 C.名词 D.副词
68.那 年我 们 一 起 到 农 村 去 实 习 时, 他 才 16岁.
A.副词 B.介词 C.连词 D.助词
69.我 打 心 眼 里 感 谢 那 位 把 我 引 上 芝 术 之 路 的 民 间 芝 人.
A.动 词 B.介词 C.名词 D.形容词
70.有什么 问 题 请 快 通 知 我, 我 好 去 找 他 想 办 法 解 决.
A.形容词 B.名词 C.副词 D.介词

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

hoc tieng trung online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

học tiếng trung giao tiếp cho người mới bắt đầu

hoc tieng trung tren google:

  • bai tap tieng trung
san go cong nghiep là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các gia đình muốn có được sàn gỗ giá rẻ đẹp hãy liên hệ ngay  để tư vấn mua sàn gỗ công nghiệp Thụy Sĩ