Một số cấu trúc khó và ví dụ

Một số cấu trúc khó và ví dụ giúp các bạn học tiếng trung tốt hơn

I.The “–的” structure:
1. 我 的 电 脑 是 新 的 。 你 的 呢 ?
2. 这 位 老 师 是 东 亚 系 的 。
3. 我 的 是 美 国 车 。 你 爸 爸 的 也 是 吗 ? 不 是 。 我 爸 爸 的 是 德 国 的 。
4. 你 穿 这 件 白 衬 衫 , 好 吗 ? 我 不 穿 白 的 。
5. 这 儿 有 中 国 留 学 生 吗 ? 没 有 , 这 儿 的 都 是 日 本 留 学 生 。
6. 哥 哥 用 大 的 , 弟 弟 用 小 的 。
7. 他 有 两 个 孩 子 , 男 的 学 中 文 ; 女 的学 法 文 。
8. 哪 本 书 是 你 的 ? 中 文 的 是 我 的 , 英 文 的 是 我 的 大 夫 的 。
这 本 德 文 的 是 谁 的 ? 我 想 是 我 女 朋 友的 。 她 学 法 文 。

2、The proposition 从 :

1. 你 好 , 小 新 。 你 从 哪 儿 来 ? 我 从 我 家 来 。
2. 晚 上 我 们 去 图 书 馆 , 好 吗 ? 好 , 从 哪 儿 去 ? 从 我 那 儿 去 。
3. 她 男 朋 友 常 常 从 台 湾 来 看 她 。 真 的 吗 ?
4. 他 说 他 不 从 这 儿 去 北 京 。 他 从 他 哥 哥 那 儿 去 。
5. 他 们 晚 上 来 这 儿 用 电 脑 。 他 们 从 哪 儿 来 ? 从 古 老 师 那 儿 来 。 古 老 师 那 儿 没 有 电 脑 吗 ? 我 想 没 有 。

3、 The expression “太 +adj.+了 ”:

1. 这 台 电 脑 太 老 了 , 买 一 台 新 的 吧 。 新 的 太 贵 了 。
2. 我 用 一 下 你 的 汉 英 词 典 , 好 吗 ? 你 的 词 典 呢 ? 我 的 不 好 。 字 太 少 了 。
3. 这 条 裙 子 太 长 了 。 你 换 一 条 吧 。
4. 中 国 的 人 口 太 多 了, 你 说 呢 ?
5. 她 太 想 家 了 。 天 天 给 她 爸 爸 妈 妈 写 信 。
6. 他 常 常 帮 助 我 学 中 文 。 他 太 好 了 。
7. 大 新 , 晚 上 我 们 去 看 小 京 , 好 吗 ? 不 行 啊 , 我 太 忙 了 。 你 一 个 人 去 , 好 吗 ?
8. 这 车 是 谁 的 ? 我 的 。漂 亮 吧 ? 太 漂 亮 了 。

4、The adverb 就 :

1.那 是 谁 ? 那 就 是 东 亚 系 的 丁 老 师 。
2.你 找 什 麽 ? 我 找 我 的 那 条 新 裙 子 。 是 这 条 绿 的 吗 ? 是 , 就 是 这 条 。
3.三 楼 有 厕 所 吗 ? 有 。 在 哪 儿 ? 就 在 这 儿 。
4.你 们 有 几 本 汉 英 词 典 ? 就 这 一 本 。 我 用 一 下 , 好 吗 ? 好 。
5.小 王 , 你 还 在 这 儿 。 不 去 图 书 馆 吗 ? 我 就 去 。
6.谁 说 他 不 是 大 夫 ? 我 说 他 就 不 是 大 夫 。
7.我 们 学 院 就 没 有王 英 英 这 个 人 。 没 有 ? 她 说 她 在 你 们 这 儿 教 汉 语 。
8.你 们 系 有 几 个 学 科 ? 就 三 个 : 韩 文 , 日 文 , 中 文 。

san go cong nghiep là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các gia đình muốn có được sàn gỗ giá rẻ đẹp hãy liên hệ ngay  để tư vấn mua sàn gỗ công nghiệp Thụy Sĩ